بدون عنوان3

 

  

خنده های دروغینم را

تو دیگر باور نکن

حساب تو با دیگران جداست!

/ 3 نظر / 12 بازدید
رضا

خنده ها را دلیل سر مستی بدان انکه می خندد غمش بی انتهاست

سه نقطه . . .

نشست به دلم... قشنگ بود[گل]

آشفته

خنده بر لب می زنم تا کس نداند راز من ور نه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت .......